Regulamin sklepu online

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

Sklep internetowy Dialab.pl jest prowadzony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIALAB „Diagnostyka Laboratoryjna”, 53-030 Wrocław, ul. Życzliwa 15-17; NIP: 899-24-08-836; Regon: 932654510

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa:
  a. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
  b. warunki składania Zamówień na Usługi oferowane przez Dialab i dostępne w Sklepie Internetowym,
  c. uiszczania przez Klienta ceny nabycia Usług nabywanych w Sklepie internetowym,
  d. uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Usług,
  e. zasady składania i rozpatrywania reklamacji,.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.
 3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego oraz składanie Zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 5. Aby złożyć zamówienie na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego konieczne jest jednak wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych określonych w pkt 13 (a) niniejszego Regulaminu.
 6. Rozliczenia transakcji nabycia Usług w Sklepie Internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie Internetowym.

  INFORMACJE O USŁUGACH
 7. Informacje o Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych; Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 9. DIALAB zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.
 10. Usługi nabyte przez Klienta w Sklepie Internetowym mogą być realizowane w Punktach pobrań DIALAB lub w innych Placówkach Medycznych, co jednoznacznie jest określone w procesie składania Zamówienia.

  WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:
 11. Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 12. DIALAB nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.
 13. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
  b. wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres mailowy,
  c. zaakceptować niniejszy regulamin oraz ogólne warunki świadczenia Usługi oraz podjąć decyzję odnośnie zgód marketingowych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych poprzez zaznaczenie lub brak zaznaczenia odpowiedniego pola
  d. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Usługi przez Beneficjenta (jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT),
  e. wybrać formę płatności,
  f. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 14. Zamówienia i Usługi będą realizowane tylko na terenie Polski.
 15. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło skonfigurował Usługę według wytycznych dostępnych każdorazowo na karcie produktu oraz dokonał pełnej wpłaty.
 16. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w punkcie 13 (a) powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia.
 17. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez DIALAB, o czym wnioskujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
 18. DIALAB zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).
 19. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularzy i wysłania do serwera DIALAB nie wpłynie opłata za Usługę.
 20. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie do Klienta elektronicznie zawartej umowy lub potwierdzenia zamówienia w terminie 14 dni od daty wpłaty środków.
 21. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
  a. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
  b. braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
  c. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
  d. uznania przez DIALAB, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.
 22. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług.
 23. Płatności za Zamówienie mogą być realizowane za pośrednictwem Przelewy24, zgodnie z wybraną formą płatności w Sklepie Internetowym.
 24. Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Usługi w Sklepie Internetowym.
 25. Aktywacja uprawnień do korzystania z Usług rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w formularzu Zamówienia oraz po dokonaniu płatności za Usługę. W niektórych przypadkach formularz Zamówienia automatycznie proponuje datę Aktywacji uprawnień, która jest obowiązująca.
 26. Aktywacja uprawnień dokonywana jest:
  a. w przypadku Usług weryfikowanych automatycznie w ciągu 24 godzin
  b. po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności w przypadku Usług weryfikowanych ręcznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności
 27. Dostarczenie Usługi jest opisane każdorazowo na Karcie produktu w Sklepie Internetowym.
 28. Gwarancja oraz zakres Usługi jest każdorazowo dostępne na Karcie produktu.

  REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 29. Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: sklep@dialab.pl. Formularz odstąpienia znajduje się również Sklepie Internetowym.
 30. Dialab S.C. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem. W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 31. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym, przetwarzane są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIALAB „Diagnostyka Laboratoryjna”, 53-030 Wrocław, ul. Życzliwa 15-17; (administrator danych).
 32. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Usług. Dialab przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Usług nabytych w Sklepie Internetowym.
 33. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, Dialab przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych.
 34. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 35. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 36. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka prywatności.

  REKLAMACJE
 37. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:
  – pocztą elektroniczną na adres: sklep@dialab.pl,
  – telefonicznie 532 573 533 dostępnym w dni powszednie w godz. 8-18.
 38. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIALAB „Diagnostyka Laboratoryjna”, 53-030 Wrocław, ul. Życzliwa 15-17; lub na adres poczty elektronicznej: sklep@dialab.pl
 39. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIALAB „Diagnostyka Laboratoryjna”, 53-030 Wrocław, ul. Życzliwa 15-17; lub na adres poczty elektronicznej: sklep@dialab.pl
 40. W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi w Placówce Medycznej innej niż Punkty pobrań Dialab, Klient na wezwanie Dialabu dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Dialab wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.
 41. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 42. Opłata za połączenia telefoniczne z Dialab jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 43. Usługi nabywane w Sklepie Internetowym nie mogą być odsprzedawane, odstępowane, użyczane, zamieniane z innymi Usługami świadczonymi w punktach pobrań Dialab. W Szczególności nie mogą być one zastępowane ani nie zastępują Usług świadczonych na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 44. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.dialab.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Dialab informuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF ).
 45. Zmieniony regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie zrezygnuje z konta na zasadach określonych w punkcie 12 niniejszego regulaminu przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z punktem 53 powyżej. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 46. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2021r